Högalids Hembygdsförening

WHOSTYRELSEN


Ordförande Anette Nyberg

Vice ordförande Inga Winterstam

Sekreterare Minna Ascanius

Kassör Maj-Lis Högberg

        Ledamot Sanna Granbeck

 Ledamot Per Granfall

     Ledamot Hans Löwgren

      Ledamot Jonas Paulman


Maila styrelsen: malmgarden@ekermanska.se


ÅRSMÖTET INSTÄLLT

Pga av rådande situation ställs årsmötet in. Förhoppningsvis kan vi genomföra det i augusti.ÅRSMÖTE 2020

Datum för årsmöte är bestämt till 28 april kl.18.00.

I § 5.4.2  ska

"Motioner ska vara inlämnade till styrelsen minst en månad före den dag årsmötet hålls, detta m a a att styrelsen ska kunna behandla dessa och ge möjlighet för medlemmarna att få tillgång till dessa 14 dagar före årsmötets genomförande. Styrelsen ska yttra sig över motionerna. I yttrandet ska det finnas till- eller avstyrkan av motionen och motivet för ställningstagandet"

i detta fall betyder det senast 27 mars 2020.

Det går bra att skicka motioner på mail till malmgarden@ekermanska.se eller via brev till Ekermanska malmgården, box 17180, 10462 Stockholm.

Glöm inte att betala medlemsavgift för 2020.


"Inför årsmötet 28 april önskar valberedningen få förslag på eventuella ledamöter till styrelsen.
Det är några som tänker avgå och deras platser behöver fyllas. Är du intresserad eller vill förslå någon
(som bör vara tillfrågad) vänligen skicka ett mail till yvonne.ingridsdotier@gmail.com och birgittaingrid@yahoo.se.
Valberedningen tar sedan kontakt i god tid innan årsmötet med föreslagna personer"


MEDLEMSAKTIVITETER

Det har blivit mycket populärt att besöka caféet på söndagar. Det innebär att det behövs fler volontärer. Tiden är 11.30 - 15.30 och arbetet består i att vara behjälplig i caféet. Anmäl dig till Annette.

 
HÖGALIDS HEMBYGDSFÖRENING

Vi är en ideel förening ansluten till Sveriges Hembygdsförbund.


BLI MEDLEM


Årsavgiften är 150:- för enskild medlem och 200:- för familj.

Medlemsavgiften löper per kalenderår. Betalar du efter 15 november gäller det för nästkommande år.

BG 5125-1650

Glöm inte ange ditt namn och adress! Vi ser gärna att du lämnar en mailadress så vi kan skicka nyhetsbrev och kallelser via mail. Om du redan är medlem kan du maila din adress till malmgarden@ekermanska.se


Föreningens stadgar


 • 1 Namn och Ändamål

Högalids Hembygdsförening  org nr 80 24 00-8505 nedan kallad föreningen, är en allmännyttig, ideell förening som är partipolitiskt och religiöst obunden och som genom nedanstående ändamål hoppas bidra till att hemkänslan stärks hos Högalids innevånare samt bevarandet av Ekermanska Malmgården.

Föreningens ändamål är:

att                         inom stadsdelen Högalid, Stockholm slå vakt om äldre och intressanta byggnader, parker och natur.

att                         stödja kulturella aktiviteter och initiativ. 

att                         samarbeta med kommunala organ, andra föreningar och studieförbund som kan öka kunskap om stadsdelen, samt

att                         anordna medlemsaktiviteter

Härigenom hoppas föreningen bidra till att hemkänslan stärks hos Högalid innevånare och att man ges möjlighet att dela Hembygdsrörelsens värderingar.

 • 2 Medlemskap - medlemsavgift

Medlemskap kan erhållas av varje av person som är intresserad av föreningen och dess syften och ändamål samt erlagt den av årsmötet fastställda medlemsavgiften. Medlemskap kan erhållas av både fysisk och juridisk person. Föreningens styrelse kan besluta att vägra medlemskap i de fall där man inte delar föreningens grundsyn. Medlem som bryter mot föreningens stadgar, eller genom sitt agerande allvarligt skadar föreningen, kan uteslutas. Beslut om uteslutning ska med angivande av orsaken och skriftligen meddelas vederbörande, som vid nästkommande sammanträde kan söka ändring i styrelsens beslut.

Medlem kan stödja föreningen genom att aktivt delta i arbetet i styrelsen, med frivilligt arbete på Ekermanska Malmgården, ekonomiska bidrag eller på annat sätt bidra till föreningens bästa som stödjande medlem.

Medlemskapet registreras i föreningens medlemsregister.

 • 3 Lokalt samarbete

Föreningen kan efter styrelsens beslut inträda som medlem i sådana lokala sammanslutningar vars ändamål sammanfaller med föreningens eller gagnar dess sak.

 • 4 Organisation

Verksamheten utövas av årsmötet, föreningsmöten och föreningens styrelse.

 • 5 Årsmöte

Årsmötet hålls under april månad. Kallelse till årsmötet utsänds minst fyra veckor före mötet samt publiceras på föreningens hemsida. Medlem som så begär ska senast två veckor före årsmöte få tillgång till årsmöteshandlingarna.

Alla medlemmar och styrelseledamöter äger förslags- och yttranderätt. Medlemmar som har erlagt årsavgiften äger rösträtt på årsmötet. Ledamöter i föreningens styrelse äger ej rösträtt vid beslut i frågan om styrelsens ansvarsfrihet. Närvarande medlem kan utöva röstning via fullmakt för en ej närvarande medlem.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

 • Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
 • Val av två justeringsmän tillika rösträknare för årsmötets protokoll
 • Fastställande av dagordning
 • Årsredovisning
 • Verksamhetsberättelse
 • Bokslut
 • Revisionsberättelse
 1. Fastställande av balans- och resultaträkning
 2. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 3. Fastställande av arvoden till styrelsens ledamöter samt andra ersättningar
 4.  Val      

      -       ordförande 1 år för kommande verksamhetsår

 -      val av minst 5 styrelseledamöter med växelvisa val i tvåårsperioder

  -     Val av 1 revisor

 • Val av 1 revisorssuppleant
 • Valberedningen utgörs av styrelsen om årsmötet inte kräver annat i så fall ska den utgöras av 3 ledamöter och 3 suppleanter valda av årsmötet.
 • Val av föreningens representanter i Stockholms läns hembygdsförbund och föreningen Söderandan
 1. Beslut om årsavgiftens storlek
 2. Motioner och styrelsens förslag
 • Motioner ska vara inlämnade till styrelsen minst en månad före den dag årsmötet hålls, detta m a a att styrelsen ska kunna behandla dessa och ge möjlighet för medlemmarna att få tillgång till dessa 14 dagar före årsmötets genomförande. Styrelsen ska yttra sig över motionerna. I yttrandet ska det finnas till- eller avstyrkan av motionen och motivet för ställningstagandet
 1. Fastställande av budget och verksamhetsplan för verksamhetsåret.
 2.  Årsmötet avslutas.

Beslut vid årsmötet fattas med enkel majoritet utom då dess stadgar föreskriver annat. Vid lika röstetal avgör lotten. Begärs votering vid personval ska denna ske genom sluten omröstning.

 • 6 Extra årsmöte

Extra årsmöte ska hållas när föreningens styrelse eller revisorerna finner det angeläget eller när minst 15 procent av föreningens medlemmar begär det i skrivelse till föreningens ordförande.

Kallelse till extra årsmöte ska ske minst 4 veckor dagar före mötets hållande.

Extra årsmöte kan endast besluta i de ärenden som upptagits på den dagordning som tillställts medlemmarna i samband med kallelsen.

Vid extra årsmöte gäller för övrigt vad som stadgas för ordinarie årsmöte.

 • 7 Styrelsen

Mellan årsmötena är styrelsen föreningens högsta beslutande organ.

Styrelsen leder föreningens verksamhet i enlighet med dess stadgars ändamålsparagraf och årsmötets beslut.

Styrelsen består av minst fem personer plus ordförande. Ordföranden väljs för ett år, övriga ledamöter för två år med växelvisa val. Udda antal ledamöter eftersträvas.

Den eller de ledamöter av styrelsen som förvägrats ansvarsfrihet av föreningens årsmöte kan inte omväljas.

Vid första mötet efter nyval utses vice ordförande, kassör och sekreterare samt övriga funktionärer, samt beslutas om fullmakter för bank- och plusgiro och fullmakt för kvittering av värdehandlingar adresserade till föreningen.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller då minst 1/3 av ledamöterna så påfordrar. Styrelsen är beslutsmässig då mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst. Vid styrelsesammanträdena förs protokoll som justeras på så sätt som styrelsen beslutar.

Styrelsen förbereder föreningsmöten och verkställer de beslut som fattas vid dessa, förvaltar föreningens tillgångar, överlämnar inom en månad från räkenskapsårets slut räkenskaperna till revisorn samt avger till årsmötet sin och föreningens årsredovisning i enlighet vad som anges i § 5 punkt 4.

 • 8 Föreningsmöten

Föreningsmöten hålls enligt beslut av årsmötet, styrelsen eller när minst 15 % av medlemmarna påyrkar detta.

 • 9 Revisorer

Revisionsberättelsen lämnas till styrelsen senast två veckor före årsmötet. Finns skäl till anmärkning ska revisorerna begära förklaring av styrelsen innan anmärkning intas i revisionsberättelsen. Om arvode ska utgå till styrelsens medlemmar, ska revisorn lämna förslag om detta till årsmötet för det kommande verksamhetsåret.

 • 10 Räkenskapsåret

Räkenskapsåret sammanfaller med kalenderåret.

 • 11 Stadgeändring

Stadgeändring kan ske genom beslut av två föreningsmöten varav ett årsmöte om förslag kungjorts i kallelsen. För ändring fordras 2/3 majoritet av årsmötesdeltagarna.

 • 12 Upplösning

Upplösning ska beslutas vid två möten med sex månaders mellanrum varav det ena ett årsmöte och med 2/3 majoritet av årsmötets deltagare. Föreningens tillgångar ska överlämnas till den organisation eller institution som mötena beslutar och komma ändamål tillgodo som uttrycks i dessa stadgar.Copyright  ©  All Rights Reserved